Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Mateusz Wojtas, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojtas Sport Mateusz Wojtas, NIP 9372614329, REGON 369367476, właściciel klubu Crossfit Eternia przy ul. Starogranicznej 28 we Wrocławiu. Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Eternia, ul. Starograniczna 28, 54-231 Wrocław
  2. przez e-mail: info@crossfiteternia.pl
  3. telefonicznie: 791 343 483
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
  3. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
  4. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 5. Klienta ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych. – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
 6. Dane Klienta mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo –sportowe, księgowe i informatyczne.