Regulamin Cross Training Eternia Wrocław

Regulamin Członkostwa

 1. Regulamin Eternia, zwany dalej: Klubem, określa prawa i obowiązki stron umowy członkowskiej.
 2.  Eternia świadczy usługi sportowo – rekreacyjne, z których mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia.
 3. Osoba niepełnoletnia musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach sportowych w Klubie.
 4. Przed podpisaniem umowy z Klubem Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem, stanowiącym załącznik do umowy członkowskiej.
 5. Udział w zajęciach organizowanych przez Klub, korzystanie ze sprzętu klubowego, prowadzenia indywidualnego treningu na terenie Klubu jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Opłaty za członkowstwo można dokonać w następujących formach: gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w recepcji Klubu lub przelewem na konto.
 7. Udział w zajęciach jak również wstęp na teren Klubu możliwy tylko po okazaniu Karty Klubowej.
 8. Karty Klubowej nie można przekazywać osobie trzeciej.
 9. W przypadku zagubienia Karty Klubowej należy niezwłocznie powiadomić o tym Klub. Koszt wydania nowej karty wynosi 10 zł.
 10. Każdy pełnoletni Członek Klubu posiada swój profil na portalu WodGuru, który zakładany jest przez Klub w chwili podpisania umowy.
 11. Nowy Członek Klubu zobowiązany jest do odbycia miesięcznego cyklu wprowadzającego start up. O możliwości korzystania z pełnego grafiku zajęć decyduje trener.
 12. W dni ustawowe wolne od pracy (np. święta państwowe i kościelne, niedziele itp.) Klub może być zamknięty lub nie prowadzić zorganizowanych zajęć.
 13. Klub posiada prawa do wprowadzenia konieczności rezerwacji miejsc na zajęciach grupowych, w przypadku frekwencji przekraczającej możliwości prowadzenia zajęć.
 14. Rezerwacji miejsc na zajęciach dokonuje się za pomocą portalu WodGuru, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapis na zajęcia jest każdorazowo potwierdzany: w przypadku portalu WodGuru poprzez informację w programie; w przypadku innych form poprzez informację od obsługi Klubu.
 15. W przypadku rezerwacji miejsc na zajęciach Członek Klubu zobowiązuje się do odwołania swojej rezerwacji przed upływem 1 godziny do rozpoczęcia zajęć. W przypadku nieodwołania swojej rezerwacji i nieobecności na zajęciach, Klub może obciążyć Członka Klubu opłatą 20 zł.
 16. Klub zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć w nagłych sytuacjach. W takim przypadku Klub poinformuje członków poprzez informację w programie WodGuru, na profilu klubu na Facebooku. W takim przypadku Członkowi Klubu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Klubu.
 17. Klub może odmówić Członkowi klubu uczestnictwa w zajęciach w przypadku:
  1. spóźnienia na zajęcia;
  2. stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  3. gdy stan zdrowia Członka Klubu w opinii instruktora prowadzącego zajęcia nie pozwala mu na udział w zajęciach;
  4. gdy liczba osób uczestniczących w zajęciach przekracza możliwość ich skutecznego prowadzenia a Członek Klubu nie dokonał wcześniejszej rezerwacji miejsca.
 18. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania czystości, nienaruszania spokoju i porządku w Klubie w ramach ogólnie przyjętych norm zachowania oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z usług Klubu.
 19. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia stroju sportowego i zmiennego obuwia sportowego w czasie przebywania na terenie Klubu.
 20. Przedmioty osobiste, ubrania i pozostałe rzeczy Członka Klubu powinny być przez niego przechowywane w szafce, do której otrzymuje klucz.
 21. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafce lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 22. W przypadku uszkodzenia rzeczy należących do Klubu przez Członka Klubu, ponosi on pełną odpowiedzialność zarówno prawną, jak i materialną.
 23. Przed rozpoczęciem treningów Członek Klubu powinien uzyskać potwierdzenie swojego stanu zdrowia w celu ustalenia czy nie ma przeciwwskazań do treningu o wysokiej intensywności. O każdym elemencie stanu zdrowia mogącym wpłynąć na wykonywanie ćwiczeń Członek Klubu powinien powiadomić trenera prowadzącego zajęcia.
 24. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Członek Klubu nie jest uprawniony do żądania od Klubu jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.
 25. W przypadku zajęć sportowych dla niepełnoletnich Członków Klubu ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo jedynie na terenie Klubu przez okres trwania zajęć.
 26. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia i odbioru nieletniego z zajęć sportowych.
 27. Członek Klubu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę na rzecz osoby trzeciej powstałą w wyniku niezastosowania się przez niego do postanowień niniejszego regulaminu, instrukcji czy rad i wskazówek instruktorów i innych pracowników Klubu.
 28. Umowa członkowska może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się od końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Członek Klubu jest zobowiązany ponieść wszelkie opłaty członkowskie za okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 29. Klub może rozwiązać umowę członkowską bez wypowiedzenia w przypadku:
  1. naruszenia przez Członka Klubu warunków regulaminu;
  2. zawieszenia lub zaprzestania działalności Klubu;
  3. naruszania przez Członka Klubu porządku publicznego i zasad współżycia społecznego;
  4. działania przez Członka Klubu na szkodę Klubu.
  5. nieopłacenia przez Członka Klubu opłaty miesięcznej za trzy okresy rozliczeniowe.
 30. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Klub działalności, zwróci on Członkowi Klubu opłaty członkowskie za niewykorzystany okres przyjmując, że karnet jest ważny przez 30 dni.
 31. Pracownicy obsługi i instruktorzy sprawują nadzór na przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio kierownictwu Klubu.
 32. Treningi personalne odbywają się w godzinach otwarcia klubu.
 33. Trening personalny nieodwołany z min. 12 godzinnym wyprzedzeniem zostaje uznany za odbyty.
 34. Spóźnienie klienta na trening personalny powoduje skrócenie treningu, z czego nie przysługuje klientowi rekompensata pieniężna lub korekta ceny za usługę.
 35. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejsza umowa oraz wszelkie spory z niej wynikłe podlegają prawu polskiemu a sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Klubu.