Wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów CrossFit Eternia, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom CrossFit Eternia niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie CrossFit Eternia zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.crossfiteternia.pl w zakładce regulamin, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
 4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniu wynosi 16 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały wciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!
 6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
 7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5 m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.
 8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym
  1. dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,
  2. posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,
  3. dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,
 9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 15:00-15:30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać obsługa.
 11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.
 12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.